Czy osoby rozwiedzione cywilnie mogą przystępować do komunii świętej cz. 1.

Każdy wierny posiada prawo korzystania z sakramentów, mówi o tym kan. 213 KPK „ Wierni mają prawo otrzymywać pomoce od swoich pasterzy z duchowych dóbr Kościoła, zwłaszcza zaś słowa bożego i sakramentów.”. Aczkolwiek realizacja tego prawa zastrzeżone jest dla władzy Kościoła, o czym mówi kan. 841 KPK „Ponieważ sakramenty są te same dla całego Kocioła i należą do depozytu wiary, tylko do najwyższej władzy kościelnej należy zatwierdzanie lub określanie tego, co jest wymagane do ich ważności. Także do tejże lub innej kompetentnej władzy, zgodnie z kan. 838, §§ 3 i 4, należy określanie tego, co dotyczy godziwego ich sprawowania, udzielania i przyjmowania, jak również obrzędu stosowanego przy ich sprawowaniu.”.  Jako że komunia święta to jedno z podstawowych praw należnych wiernemu, jego odmowa  winna być w sposób nie budzący wątpliwości wyrażona w przepisach prawa kanonicznego, o  czym mówi kan. 18 KPK. A więc szafarz komunii świętej, powinien kierować się przepisami ustawy przy ewentualnej odmowie.

Przepisy prawne w chwili obecnej  stanowią w kan. 915 że „Do Komunii świętej nie należy dopuszczać ekskomunikowanych lub podlegających interdyktowi, po wymierzeniu lub deklaracji kary, jak również innych osób trwających z uporem w jawnym grzechu ciężkim.”

Przepis ten nie mówi bezpośrednio o osobach, które są rozwiedzione i posiadają nowe związki,  ale już w chwili tworzenia tego przepisu komisja jasno wypowiedziała się, że „osoby trwające z uporem w jawnym grzechu ciężkim” to m.in. osoby rozwiedzione mające nowe związki niesakramentalne.  Potwierdzeniem tej interpretacji jest adhortacja apostolska Benedykta XIV „Sacramentum caritatis” z dnia 22 lutego 2007 r. Nr 29 mówi: „Synod Biskupów potwierdził praktykę Kościoła, opartą na Piśmie Świętym (por. Mk 10, 2-12), niedopuszczania do sakramentów osób rozwiedzionych, które zawarły nowe związki, ponieważ swoim stanem i sytuacją życiową obiektywnie zaprzeczają tej jedności w miłości pomiędzy Chrystusem i Kościołem, która wyraża się i realizuje w Eucharystii.”

Related Post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *