Czy osoby rozwiedzione cywilnie mogą przystępować do komunii świętej cz. 2.

Przepisy co do zasady, zakazują przyjmowania komunii świętej przez osoby rozwiedzione żyjące w nowych związkach, ale istnieją pewne sytuacje wyjątkowe. Papież Jan Paweł II w adhortacji „Familiaris consortio” mówi: Read more

Related Post

Czy osoby rozwiedzione cywilnie mogą przystępować do komunii świętej cz. 1.

Każdy wierny posiada prawo korzystania z sakramentów, mówi o tym kan. 213 KPK „ Wierni mają prawo otrzymywać pomoce od swoich pasterzy z duchowych dóbr Kościoła, zwłaszcza zaś słowa bożego i sakramentów.”. Aczkolwiek realizacja tego prawa zastrzeżone jest dla władzy Kościoła, o czym mówi kan. 841 KPK Read more

Related Post

Kiedy szybko uzyskasz „rozwód kościelny”.

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, który stanowi w kan. 1453 iż: ”Sędziowie i trybunały winni się troszczyć, by jak najszybciej, z zachowaniem sprawiedliwości, zakończyć wszystkie sprawy tak, by w trybunale I instancji nie przeciągały się powyżej roku, zaś w trybunale II instancji powyżej sześciu miesięcy.” Read more

Related Post

Małżonkobójstwo.

W kanonie 1090 Kodeks Prawa Kanonicznego wymienia się, przeszkodę do zawarcia małżeństwa zwaną  „małżonkobójstwa”. Kanon ten stanowi, że osoba która pozbawia  życia w sposób bezpośredni lub pośredni, w celu zawarcia kolejnego związku małżeńskiego z wybraną wcześniej osobą, robi to nieważnie. Read more

Related Post